Münhal Duyurusu

Münhal Duyurusu

Polis Memuru ve Sivil Hizmet Görevlisi Alımı Yapılacaktır

POLİS MEMURU MÜNHAL DUYURUSU

 

 

I. KKTC Polis Örgütü kadrosunda münhal bulunan 50 Polis Memuru (35 Erkek, 15 Bayan) Mevkii için aranan özellikleri taşıyan adaylardan müracaat kabul edilecektir.

 

Kadro Adı

: Polis Memuru

Meslek Derecesi

: 9’uncu Derece

Kadro Sayısı

: 2288

Maaş Baremi

: 5/4

 

 

II.Müracaatlar, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinden temin edilecek olan dilekçe forumları doldurularak, diğer istenen belgeler ile birlikte, 02 – 06 Mayıs 2016 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) mesai saatleri içerisinde İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.

 

 

III. ARANAN KOŞULLAR

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz yaşını tamamlamamış olmak; (06 Mayıs 2016 tarihi itibarıyle)

c) En az lise veya dengi bir okul mezunu olmak;

d) Herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmamış, affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık,

hırsızlık mal kabulü, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, hileli iflas , ırza geçmeve benzeri yüz

kızartıcı suçlar ile kumar, sarhoşluk, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile ilgili suçlardan

hüküm giymemiş olmak;

 

e) Erkek ise askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak;

f) Gerekli sağlık şartlarını taşıdığını yarışma Sınavını müteakip Polis Genel Müdürlüğü tarafından sevk

edileceği Devlet hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlanmış olmak:

 

g) Kamu görevinden emekli maaşı, ikramiye veya herhangi bir tazminat almamış olmak veya disiplin

suçundan ötürü görevden çıkarılmamış veya görevine son verilmemiş olmak;

 

h) Erkeklerde boy itibarıyle 170 cm'den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsü cm olan son iki rakamı ile kilosu arasında 175 cm dahil ve yukarı olanlarda -15 kg., 175 cm’den kısa olanlarda +10kg.’dan fazla fark olmayacak;

 

i) Bayanlarda boy itibarıyle 168 cm'den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında - 15 kg . (eksi on beş), +10kg.’dan ( artı on) fark olmayacak;

 

j) h ve g maddelerinde belirtilen boy ve kilo ölçüleri Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılacak olup, ölçülere itiraz edecekler ölçüm sırasında itirazda bulunmalıdırlar. Bu yönde yapılacak itirazlar komisyon tarafından o anda değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır

 

k) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

-1-

IV. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR :

Polis Örgütünün iç örgütlenmesinde kendilerine verilen görevleri yapmak ve Polis Genel Müdürü ile diğer hiyerarşik amirlerin emirlerini yerine getirmek. Görevleriyle ilgili konularda Polis Genel Müdürüne karşı sorumludurlar.

                      

 

V. BAŞVURU EVRAKLARI

a)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı vefotokopisi,

 

 

b)

Doğum şahadetnamesi,

 

 

c)

Mezun olduğu okul diploması veya onaylanmış kopyası,

 

 

d)

Askerliğini yapmış olduğunu kanıtlayan belge (erkekler için),

 

 

e)

4x6 santimetre ebadında iki adet fotoğraf,

 

 

f)

İlçe Polis Müdürlüklerinden alınacak sabıka kayıt belgesi. Ancak , başvuru tarihindenönce herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikameti bulunanbaşvuru sahipleri, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri sabıka kayıtbelgesini de eklerler.

 

 

 

VI. YAPILACAK SINAVLAR, YERLERİ VE TARİHLERİ

a)

Yeterlik Sınavı: (Aranan eğitim koşullarının üzerinde mezuniyeti bulunanlar yeterlik

sınavından muaftır.

 

(Tarihi ve Yeri: 21 Mayıs 2016 - Lefkoşa.)

Her konudan geçer puan 50’dir. Sınav ortalama geçer puanı 60 ve üzeridir.

 

b)

İngilizce Sınavı:

 

(Tarihi ve Yeri: 28 Mayıs 2016 - Lefkoşa.)

Yeterlik Sınavını geçen ve muaf olan adaylar katılır. Sınav geçer puanı 60 ve üzeridir.

 

c)

Boy ve Kilo ölçümü ile Spor Sınavı. (Yapılacak vücut ölçümlerinden boy veya kiloya itirazı olanlar itirazlarını hemen yapacaklar ve itirazları Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından o anda değerlendirilip karara bağlanacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 

 

(Tarihi ve Yeri: 06-07-08 Haziran 2016 (her iki tarih dahil) Özel Harekat Müdürlüğü - Dikmen)

İngilizce Sınavını geçen adaylar katılır. Sınav geçer puanı 50 ve üzeridir.

 

d)

Spor sınavından başarılı olanlar Yarışma Sınavının hem Yazılı hem de Sözlü bölümüne katılacaktır.

 

e)

Yarışma Sınavının Yazılı Bölümü: Sınav puanı 60’tır.

 

(Tarihi ve Yeri: 11 Haziran 2016 Lefkoşa.)

 

f)

Yarışma Sınavının Sözlü Bölümü: Sınav puanı 40’tır.

 

(Tarihi ve Yeri: 14-15 Haziran 2016 (her iki tarih dahil) Lefkoşa.)

 

NOT : Yapılacak işlem ve sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi başvuru kabulünde verilecektir.

 

SİVİL HİZMET GÖREVLİSİ MÜNHAL DUYURUSU

 

 

I.

Aşağıdaki koşullar çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğü Sivil Hizmet Görevlileri kadrosunda münhal bulunan 25 adet (10 Bayan ve 15 Erkek) IV. Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Bilgisayar Operatörü) kadrosuna uygun çalıştırılacak bayan ve erkek adaylardan 09, 10, 11, 12 ve 13 Mayıs 2016 tarihlerinde mesai bitimine kadar başvuru kabul edilecektir. Yapılacak sınavlar sonucu oluşacak başarı sırasına göre; başarı listesine yeterli sayıda bayan aday girememesi durumunda münhal sayısı erkek adaylarla; yeterli sayıda erkek aday girememesi durumunda ise münhal sayısı bayan adaylarla tamamlanacaktır.

 

II.

Dilekçeler Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinden yukarıda belirtilen tarihlerde temin edilecek formlar üzerinde yapılacaktır.

 

III.

Bu mevkii için “Aranan nitelikler” aşağıda belirtilmektedir.

 

IV.

KADRO ADI

: BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ

 

HİZMET SINIFI

: TEKNİSYEN HİZMETLERİ SINIFI

 

DERECESİ

: IV (İlk Atama Yeri)

 

MÜNHAL KADRO SAYISI

: 25

 

KADRO BAREMİ

: 5/2

 

 

GÖREV YETKİ VESORUMLULUKLARI :

 

 

1.

Amirlerinin verdiği emirlere uygun olarak bilgisayar operatörü görevini yapar.

2.

KKTC giriş kapılarında KKTC’ne giriş – çıkış limanlarında giriş ve çıkış yapan yolcuların bilgisayara kayıtlarını yapar;

3.

Bilgisayar işlemlerine ilişkin arşiv, kayıt, dosyalama ve daktilo gibi kitabet işlemlerini yapar;

4.

Genel kitabet hizmetlerinin yürütülmesinde yardımcı olur;

5.

Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar ve

6.

Gerektiğinde vardiya olarak veya herhangi bir yerde geçici veya devamlı olarak mesai saatleri haricinde de görev yapar.

 

 

ARANAN NİTELİKLER:

 

 

1.

Bir teknik ortaöğretim kurumunun göreceği hizmetle ilgili bölümünü bitirmiş olmak veya bir teknik ortaöğretim kurumunu veya liseyi bitirmiş olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak.

2.

İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip olmak;

3.

İyi derecede İngilizce bilmek.

4.

Dürüst ve iyi karakter sahibi olmak, toplum içindeki tutum ve davranışları ile müsbet ve güvenilir olmak;

5.

İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

6.

Erkeklerde boy itibarıyle 167 cm'den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsü cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 172 cm dahil ve yukarı olanlarda 15 kg., 172 cm’den kısa olanlarda 10kg.’dan fazla fark olmayacak;

7.

Bayanlarda boy itibarıyle 165 cm'den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında - 15 kg . (eksi on beş), +10 kg. ’dan (artı on)fark olmayacak;

 

 

8.

6. ve 7. maddelerinde belirtilen boy ve kilo ölçüleri Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılacak olup, ölçülere itiraz edecekler ölçüm sırasında itirazda bulunmalıdırlar. Bu yönde yapılacak itirazlar komisyon tarafından o anda değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır . Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

ARANAN KOŞULLAR :

 

 

a)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

b)

18 yaşını tamamlamış, 30 yaşını tamamlamamış olmak; (13 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla)

c)

Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasasında öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşulları taşımak,

d)

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

e)

Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak.

f)

Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak (Erkek adaylar için),

g)

Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu Raporuyla onaylanmış olmak (Sağlık kontrolü tüm müracaatçılara topluca Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Polis Genel Müdürlüğünce yaptırılacaktır), Devletten emekli maaşı çekmemiş olmak, Disiplin suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden veya Sivil Hizmet Görevinden azledilmemiş olmak.

 

 

 

BAŞVURU EVRAKLARI

a)

KKTC Kimlik Kartı ve fotokopisi

b)

Doğum Kayıt Belgesi (Aslı)

c)

Mezun olduğu okul diploması veya onaylatılmış fotokopisi

d)

Askerliğini yaptığına dair bir belge (Erkek Adaylar için)

e)

4x6 cm ebadında profilden çekilmiş 2 adet fotoğraf (yeni çekilmiş)

f)

İngilizce dışında, ek yabancı dil bilmesi halinde u luslararası geçerliliğe sahip bir belge veya Eğitimden sorumlu Bakanlıkça düzenlenen yabancı dil sınavından “A” düzeyinde bir belge.

 

 

 

YAPILACAK SINAVLAR

1.

Yeterlik ve İngilizce Dil Sınavı:

 

Yeterlik Sınav Konuları:

 

(Anayasa, 51/84 Sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası, Polis Örgütü Sivil Hizmet Görevlileri Tüzüğü (A.E.457/2005) ve Genel Kültür) Yeterlik ve yabancı dil sınavlarının her birinden 50 (elli) ve üzeri not alan ve bu iki not ortalaması 60 (almış) ve üzerinde olanlar başarılı olacaktır.

 

(Tarihi ve Yeri: 28 Mayıs 2016 - Lefkoşa) (Müracaatları kabul edilen müracaatçılar katılacaktır)

 

2.

Yarışma Sınavı. (Uygulamalı): (Geçer Puan 50 ve üzeridir)

 

(Tarihi ve Yeri : 04 Haziran 2016 – PGM-Polis Okulu Müdürlüğü-Yeniceköy)

Uygulamalı Yarışma Sınavı Konuları ve Puanları:

 

a) Temel Bilgisayar Bilgisi; (15 Puan)

(Microsoft Windows İşletim Sistemi, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel.)

 

b) Verilen bir metnin bilgisayara yazılması (40 Puan)

 

c) Verilen bilgilerin bilgisayara yazılması (45 Puan)

 

 

3.

Yarışma Sınavı (Sözlü). (Geçer Puan 60 ve üzeridir)

 

(Tarihi ve Yeri: 09-10 Haziran 2016 – Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa.)

(Yaş (20 Puan), İngilizce Dışında İkinci Bir Dil Bilmek (20 Puan), Kendini İfade Etmek (30 Puan) ve Genel Değerlendirme (30 Puan))

 

 

NOT : Yapılacak işlem ve sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi başvuru kabulünde verilecektir.

 

Print
8308

«May 2024»
MonTueWedThuFriSatSun
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789